Wczytuję dane...
Regulamin - do 24.12.2018 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (DYSKONT MEDYCZNY ORTOPEDIKS, ul. Komorowicka 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice).


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 

I. Definicje

1. Sprzedający - firma:

Dyskont Medyczny Ortopediks

ul. Komorowicka 9

43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 548-246-63-13, REGON: 241905846,

KONTO BANKOWE: 47 1050 1214 1000 0090 7911 0798

prowadząca DyskontMedyczny.pl

 

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.

3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość produktu, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

6. Produkt spersonalizowany - produkt o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7. Zamówienie - każda oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

II. Zawarcie umowy i realizacja

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

12. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

13. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

14. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

15. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

16. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień wieloproduktowych w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

17. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

18. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

19. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego.

20. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

21.  Zgodnie z  art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają:

a. produkty spersonalizowane o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b. świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

22. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i stosownych przepisach.

23. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

IV. Postanowienia końcowe

24. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

25. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

26. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://dyskontmedyczny.pl/_cms/view/-7/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

27. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu DyskontMedyczny.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.